Leverans av gravstenar till hela Sverige

Brukarkort ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon

Allt fler väljer att skaffa ett brukarkort för fordon för att skydda sig vid bl.a tvister med stat och brukare

Brukarkort för fordon – det kompletta avtalet alla borde skaffas sig när man lånar eller lånar ut ett fordon

När ett fordon brukas av någon annan än sin ägare kan kan man snabbt, enkelt och tryggt beställa ett så kallat brukarkort för fordon som är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag samt är juridiskt bindande. 

Ett smart val när ägaren och brukaren vill skydda sig juridiskt inför tvister mellan varandra eller mot myndigheter i olika ärenden.

Vad framtiden utvisar när man lånar ut ett fordon är svår att förutspå – skapa ett brukarkort för att skydda er vid tvister

Som sagt, ett brukarkort är ett samlingsnamn för många olika saker knutet till ett fordon. När man lånar ut ett fordon till någon så räcker det inte alltid med ett muntligt sådant vilket i sig kan få förödande konsekvenser om någon part hävdar att det inte alls finns ett muntligt avtal.

Ett skriftligt avtal har alla jurister i all evighet alltid rekommenderat just för att man inte ska stå där och själv få slåss mot juridiskt komplicerade ärenden utan bevis.

Polis utreder i princip på rutin om föraren av ett fordon har obetalda skulder

Kronfogden och polisen beslagtar och utmäter fordon om föraren har skulder när han brukar ett fordon han själv inte är registrerad ägare för

Många som numera beställer ett brukarkort gör det för att deras familjemedlemmar ska ha möjlighet att bruka ett fordon som de själva inte äger och samtidigt har dessa brukare obetalda skulder till kronofogden. När man har obetalda skulder till kronofogden så kan man räkna med att polisen och kronofogden kommer att utreda möjligheterna att utmäta ett fordon som man kör och brukar. Det brukar polisen och kronofogden kalla för att föraren hade besittningsrätt över bilen. Om man har ett skriftligt avtal som styrker att man faktiskt bara lånar/hyr bilen så kan detta givetvis vara en stark indikation på att man inte alls äger bilen.

Reglera utlåning av ett fordon i ett brukarkort för fordon för ett alltid vara säker på vad ni har avtalat om

Brukarkort för fordon – Ett avtal

Brukarkort för fordon är ett juridiskt bindande avtal som ägaren av fordonet undertecknar tillsammans med brukaren för att avtalet ska vara giltigt. Tänk på att tillsammans läsa igenom brukarkortet för att sedan underteckna handlingen har spara/ha med i bilen.

Ett juridiskt bindande avtal är ett överenskommelse mellan parterna som erkänns och kan verkställas av lagen. För att ett avtal ska vara juridiskt bindande bör vissa kriterier uppfyllas och här nedan presenterar vi en del av de:

 1. Ömsesidigt samtycke: Alla parter måste tydligt visa att de samtycker till avtalets villkor. Detta sker ofta genom att man tillsammans undertecknar handlingen.
 2. Avtalsparter: Parterna i avtalet måste ha kapaciteten att ingå ett avtal, vilket innebär att man alltså måste vara fullt medveten och kapabel till att förstå vad för typ av avtal man ingår.
 3. Avtalsvillkor: Avtalet måste innehålla specifika villkor och skyldigheter som är klara och förståeliga för alla parter utan hinder.

Finns dessa grunder till avtalet med är det juridiskt bindande och kan vid behov verkställas av en domstol.

Brukarkort för fordon – Ett intyg

Ett intyg är ett dokument som bekräftar eller verifierar någon form av information eller händelse och samband med att man skaffar sig ett brukarkort är det också ett intyg på att man faktiskt får låna fordonet.

Ett intyg kan utfärdas av en individ, organisation eller myndighet och tjänar till att formellt dokumentera fakta eller status i ett brukarkort för fordonet. Intyg kan användas i en mängd olika sammanhang, som att:

 • Bekräfta statusen om fordonet.
 • Intyga att man brukade fordonet under en viss period
 • Bevisa att viss information som presenterats är korrekt.
 • Verifiera autenticiteten .

Intyg används ofta som bevis eller stöd för anspråk, juridiska processer eller i affärstransaktioner. De kan vara formellt utformade.

Brukarkort för fordon – Ett medgivande

Ett medgivande är en formell eller informell överenskommelse likt ett intyg där en person uttryckligen samtycker till något, exempelvis att fordonet får lånas ut enligt informationen som finns i ett brukarkort för fordon. Detta kan innebära att man går med på en handling, process eller villkor efter att ha förstått alla relevanta fakta och konsekvenser. Medgivande kan vara relevant i många olika sammanhang, såsom juridiska avtal och i olika typer av vardagliga interaktioner.

Viktiga aspekter av medgivande inkluderar:

 1. Frivillighet: Personen ger sitt medgivande av fri vilja utan tvång, manipulation eller överdriven påverkan.
 2. Information: Personen har fått tillräcklig och relevant information för att förstå vad man faktiskt samtycker till.
 3. Specifik: Medgivandet bör vara väldigt specifikt för den aktuella situationen för samtliga inblandande att förstå.
 4. Kompetens: Personen som ger medgivande bör vara mentalt kapabel att fatta beslutet.

Medgivande kan ges muntligt men föredras inte då det är allt svårare att bevisa vad man muntligt kommit överens om. Ett skriftligt medgivande i ett brukarkort är att föredra.

Brukarkort för fordon – Ett tillstånd

Ett tillstånd är en formell godkännande eller tillåtelse från en auktoritet (som en myndighet, organisation eller också en individ) för att genomföra en viss aktivitet eller uppgift. Detta koncept används i många sammanhang, och här är några nyckelaspekter:

 1. Auktorisation: Tillståndet ger rättigheter eller privilegier som annars inte skulle vara genomförbart utan ett faktiskt tillstånd att exempelvis låna ett fordon.
 2. Specifika villkor: Ofta medföljer specifika villkor eller begränsningar, som måste följas.
 3. Reglering och Kontroll: Tillstånd används för att reglera användning av det som tillståndet avses.

Brukarkort för fordon – Ett hyresavtal

Ett hyresavtal är ett juridiskt dokument som fastställer villkoren för hyresförhållandet mellan en fordonsägare och en fordonsbrukare. Det fungerar som en överenskommelse där fordonsägaren tillhandahåller ett fordon till fordonsbrukare mot betalning av hyra. Här nedan är en del viktigt att ha med i ett hyresavtal för fordon.

 1. Parterna: Avtalet specificerar fordonsägaren och fordonsbrukaren.
 2. Hyresperiod: Det anger hur länge hyresförhållandet ska vara, vare sig det är på kort sikt (som månadsvis) eller lång sikt (som årvis).
 3. Hyresbelopp: Detta inkluderar storleken på hyran
 4. Användningsregler: Får man exempelvis köra fordonet utomlands.
 5. Vid olycka: Vem står för självrisken?

Hyresavtalet är en viktig juridisk handling som skyddar både fordonsägarens och fordonsbrukarens rättigheter och ansvar. Det är viktigt att båda parterna noggrant läser och förstår alla villkor innan de undertecknar avtalet.

Beställning av ett brukarkort

För att beställa ett brukarkort så klickar du här.

Publicerat av: Gravia.se